หลังอาน บินหลา สันกาลาคีรี

ISBN:

Published:

Paperback

216 pages


Description

หลังอาน  by  บินหลา สันกาลาคีรี

หลังอาน by บินหลา สันกาลาคีรี
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 216 pages | ISBN: | 5.71 Mb

เมือเขาเสนอประสบการณ หลังอาน มาใหผมบงเกิดความทึงเปนอยางสูง นันกคือ เขาเปนคนเจาเนือ เจาเนืออยางยิง เจาเนืออยางมาก เจาเนืออยางทีสุด มองจากสภาพความเปนจริง ทีเขาเปนคนเจาเนือและนังบนหลังอาน จากเชียงใหมมายังกรุงเทพมหานคร ยอมเปนเรืองนาทึงเปนอยางมาก นีMoreเมื่อเขาเสนอประสบการณ์ หลังอาน มาให้ผมบงเกิดความทึ่งเป็นอย่างสูง นั่นก็คือ เขาเป็นคนเจ้าเนื้อ เจ้าเนื้ออย่างยิ่ง เจ้าเนื้ออย่างมาก เจ้าเนื้ออย่างที่สุด มองจากสภาพความเป็นจริง ที่เขาเป็นคนเจ้าเนื้อและนั่งบนหลังอาน จากเชียงใหม่มายังกรุงเทพมหานคร ย่อมเป็นเรื่องน่าทึ่งเป็นอย่างมาก นี่คือการผสมผสานในทางวรรณกรรมที่น่าสนใจ ในความผสมผสานนั้น มีความเป็นนักขับขี่ยานเมาเท่นไบต์ มีความเป็นนักหนังสือพิมพ์และมีความเป็นนักเขียนอยู่อย่างครบถ้วน ในฐานะบรรณาธิการ เรื่องในชุดหลังอานของ บินหลา สันกาลาคีรี น่าสนใจอย่างยิ่งEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "หลังอาน":


awkwardandsons.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us